Logo2.png
BILD GALLERI FORUM
D11.png

English / Svenska   

 

UNDERHÅLL AV PACKBOX PSS

Boghammar Marin utför service och underhåll på PSS packboxar. Ofta kan man återanvända packboxar även om dessa har gått varma eller ser skadade ut. Vi har även slitdelar liggandes på hylla till de mest vanligt förekomande axeldiameterna.

PSS PACKBOX

Allmänt:

PSS packboxar är en axeltätning som är helt vattensmord och vattenkyld. Den skapar ej heller någon förslitning på propelleraxel.

Ingående delar:

1 st Rostfri rotor med 2 st O-ringar av nitrilgummi

1 st Grafitring med nippel för vattenanslutning

1 st Gummibälg med 2 par slangklämmor

4 st Låsskruvar för låsning av rotorn

1 st Insexnyckel

1 st Låsskruv

2 st O-ringar

Montering:

1. Lossa axeln ifrån backslaget och vid behov demontera den gamla packboxen.

2. Drag axeln åter in i fartyget och kontrollera axeln efter skador, grader m.m. och åtgärda detta.

Viktigt: Var noga med att ta bort eventuella grader från axeln för att undvika skador på O-ringarna i den rostfria rotorn.

3. Mät upp eller provmontera packboxen och kontrollera axeln där den rostfria rotorn skall slutligen monteras. Då den rostfria rotorn tätar genom o-ringar emot axeln är det viktigt att axeln här är utan skador. Om skada finns måste den rostfria rotorn antingen skjutas fram eller bak på axeln tills fullgod tätning erhålles. Markera denna plats på axeln och markera hur långt upp på hylsröret som gummibälgen skall monteras. Tänk på att gummibälgen kommer komprimeras enligt nedan tabell och att markeringen därmed skall flytas lika mycket närmare backslaget.

4. Montera på gummibälgen vid markeringen med slangklämmorna. Använd eventuellt ”såpa” vatten för att underlätta montage.

5. Kontrollera att inte grafitringen ligger an emot axeln. Justera gummibälgen för att åtgärda.

6. Kontrollera att stopskruvarna ej är iskruvade och att o-ringarna är monterade i den rostfria rotorn. För på rotorn på axeln. Använd eventuellt ”såpa” vatten för att underlätta montage, ej olja, fett eller silikon.

7. Montera axeln mot backslaget i enlighet med tillverkarens specifikationer och toleranser.

8. Kontrollera att grafitringen är centrerad över axeln. Justera med gummibälgen och slangklämmorna.

9. Komprimera bälgen genom att pressa fram den rostfria rotorn enligt nedan tabell.

Axeldiameter Kompression
22 - 30 mm ca 20 mm
32 - 55 mm ca 25 mm
60 - 90 mm ca 25 mm

10. Nu skall du kunna se de tidigare markeringarna du gjorde på axeln.

11. Lås rotorn mot axeln genom att dra åt de två stycken stopskruvarna. Lås sedan dessa två skruvar med ytterligare en stopskruv var. Använd typ ”loctite” på sista stopskruven.

12. Notera inbyggnadslängden och kompressionslängden.

13. Montera kylvattenanslutningen mot nippel på grafitringen. Man skall inte byta yt slanganslutningen i nylon till en gjord av metall. Då denna kan alvarligt skada grafitringen.Vattnet smörjer och kyler tätningen samt byter ut vattnet i genomföringen vilket även ger vatten åt axellagret akteröver.

Fartyg med fart under 12 knop och inget lager i propellerhylsröret:

Kylvattenslangen kommer i dessa fall användas som en ventilering av packboxen för att säkerställa att ingen luft fångas i packboxen. Koppla en undervatten klassad slang till kylvattenanslutningen på packboxen. Placera slangen så att packboxen förblir belastningsfri. Drag slangen upp ovan vattenlinjen längs centerlinjen. Tänk på att placera slangöppningen så att man under inga omständigheter kan bakåtfylla fartyget.

Dubbelmontage:

Det är även viktigt att man med fartyg som kan uppnå en fart över 12 knop enbart på en motor sammankopplar packboxarna så man kan få kylning på bägge packboxarna då ena motorn ej är i drift.

Vattenflöde:

Tätningen är vattensmord och kräver således att vatten kommer in till kompositytan. Detta för att kyla anläggningsytan och minska slitaget. Det är viktigt med ett kontinuerligt och fullgott flöde av kylvatten för att säkerställa låg friktion och lång livslängd. 8 liter/minut per 25 mm i diameter på axeln. Med ett tryck på 1 1/2 Bar. Kylvattnet kan tas ifrån huvudmaskinens kylvatten på utloppsidan.

Vid sjösättning:

Vid sjösättningen skall packboxen luftas detta görs genom att rubba grafittätningen så vatten tillströmmar rotorn. Det är också viktigt att säkerställa att inget undertryck skapas i packboxen under gång.

Inkörningstid:

PSS Packboxen kräver ungefär 1 timma i inkörningstid. Under denna tid poleras grafitringen emot rotorn och då kan packboxen läcka. Under normala förhållanden kommer detta avta och avtagit helt efter en timma.

Felorsaker:

Tätningen är absolut tät och om läckage skulle förekomma är anledningen troligtvis någon av nedan alternativ.

Sympton Orsak Åtgärd
Skrikande ljud Dålig vattentillförsel Öka vattenflödet
Sprutdimma Otillräcklig förspänning Pressa rotorn ytterligare 3 mm.
Läckage Smuts eller fett på tätningsytorna. Rengör tätningsytorna.
Läckage Skadad eller repad tätningsyta. Ersätt eller svarva.
Läckage Skadade O-ringar Byt O-ringarna och kontrollera axeln efter grader.
Sliten grafit/rotor Dålig vatten tillförsel kontrollera tillförseln

Kontroll & Underhåll:

  • Packboxen skall inspekteras var 6:e månad.
  • Leta efter sprickor i gummit i bälgen vilka typiskt kan finnas i botten av nedsäkningarna.
  • Kontrollera grafitringen och kontrollmät hur sliten den är. Grafitringen är konisk närmast rotorn. Om grafitringen är så pass sliten att den ej längre är konisk då skall den bytas. Kontrollera även efter sprickor.
  • Kontrollera O-ringarna. Dessa kan skadas av ålder eller om boxen vid något tillfälle gått varm.
  • Kontrollera den rostfria rotorn. Denna slits ned efter lång drifttid och främst om boxen gått varm.

Generellt kan sägas att om boxen är sliten har den säkerligen fått för lite kylvatten.

Packboxen skall bytas vart 6:e år, oberoende av kondition, för att säkerställa säker drift.

Regelhänvisning

PSS installationsanvisning

Cutless installationsanvisning

INNEHÅLL

INSTALLATION & UNDERHÅLL PDF

Ladda ned installation- och underhållsanvisningarna som pdf här.

BogBat-6.png

Boghammar Marin AB | SE-181 61 Lidingö | +46 8 766 01 90 | marin@boghammar.se

VILLKOR   |   COPYRIGHT 2012, alla rättigheter förbehålles 

SITE MAP   |   SITE MAP (XML)   |   ROBOTS